Det sårbare samfund

Det sårbare samfund ­­– den uforberedte befolkning

Aldrig tidligere i den kendte historie har samfundstilrettelæggelse, levevis, kultur, økonomi, infrastruktur etc. været baseret på så mange sammensatte, komplekse og indbyrdes afhængige funktioner.

Samtidig har samfundet aldrig nogensinde været mere sårbart og følsomt over for den de-stabilitet, som selv mindre eller kortvarige forstyrrelser medfører

De rå, usminkede og måske også ubehagelige fakta er den – i mangel af bedre ord – vestlige levevis: Vores moderne livstil og samfundstilrettelæggelse er særdeles følsom over for uforudsete hændelser og u-planlagte situationer.

Samfundet, staten og kommunerne har et ”back-up system”: Det, der bredt sagt, benævnes Beredskabet. Dette beredskab har kompetencer, planer og materiel mv. i tilfælde af uforudsete samfundsmæssige hændelser – ”back-up systemet” har derimod mindre fokus på den enkelte familie, det enkelte individ, borgeren.

På samme måde som samfundet er følsomt over for kritiske hændelser, er den enkelte husstand, den enkelte familie og det enkelte individ sårbart. Og i modsætning til samfundet er den enkelte familie og det enkelte individ imidlertid – uforberedt.

Det sårbare samfund – de uforudsete hændelser

Hvor tidligere tiders samfund næsten udelukkende var sårbare over for naturskabte hændelser som storme, oversvømmelser, kraftigt snefald, lave kuldegrader etc. har udviklingen betydet, at dagens komplekse samfund også er blevet sårbart over for tekniske, organisatoriske og menneskelige fejl; kombineret med samfundsmæssige sårbarheder, som ikke fandtes tidligere.

De vestlige samfunds sårbarheder

 • Store og stadig større befolkningskoncentrationer
 • Samfundsfunktionernes kompleksitet og indbyrdes relationer
 • Teknologiafhængighed
 • ”Ny” kriminalitet
 • Politisk/økonomisk/religiøs/kulturel ustabilitet

Overvejelserne omkring Det sårbare samfund tager udgangspunkt i den vestlige levevis og den sårbarhed som denne form for samfundsindretning indebærer.

En samfundsindretning, der er præget af store – og stadig større – koncentrationer af mennesker i by eller bylignende bebyggelser, hvis eksistens og dagligdag er betinget af store komplekse forsyningsfunktioner (el, vand, gas, etc.).

Samfund, hvis beståen varetages af store organisationer (offentlige, semi-offentlige samt kommercielle), med dertil tilhørende store hierarkier, administration og bureaukrati.

En levevis; hvor helt basale daglige fornødenheder som fx fødevarer hver dag skal transporteres hundredevis af kilometer.

En samfundsstruktur og dagligdag, der er afhængig af kompliceret teknik, internet og IT.

Paradoksalt nok er den største sårbarhed i samfundet – samfundet selv. Den sammensatte opbygning, den store teknologiafhængighed, de store befolkningskoncentrationer, de komplicerede forsyningsforhold mv. rummer i sig selv store risici for uregelmæssigheder, ustabilitet og svigt; hvor selv mindre svigt og kortvarige nedbrud i af bare en af ovennævnte funktioner, har store negative konsekvenser. Materielt, økonomisk og menneskeligt.

Trussels- og risikoscenarier

 • Ekstrem og langvarig isvinter med meget lave temperaturer
 • Pandemisk influenza
 • Kraftige skybrud/oversvømmelser
 • Forurening af drikkevand
 • Kemikalieudslip
 • Landsdækkende orkan
 • Langvarig strømafbrydelse
 • Nedbrud i mobilnettet
 • Systemnedbrud i banksektoren
 • Terrorangreb, bombe eller/og kemisk

Uden det er nødvendigt at afspille ”verdens undergangs- og zombie-apokalyptiske scenarier”, er det dog et nøgternt fakta, at en voldsom storm forårsager langt større skader, og skaderne får langt større konsekvenser i dag end blot for få årtier siden.

Den uforberedte borger – de u-planlagte situationer

På samme måde som samfundet er sårbart over for uforudsete hændelser er den enkelte borger, den enkelte husstand og familie sårbar overfor u-planlagte situationer og kritiske hændelser.

Er du/I forberedt? Hvad vil du gøre i tilfælde af:

 • Der er sket et strømnedbrud – 3 dage uden el?
 • Det er isvinter – og varmeforsyningen svigter?
 • Du får at vide, at du skal evakueres og være ude af dit hjem om 15 min?
 • Der indtræffer transportstrejke hvilket betyder, at butikkerne ikke får leveret varer?
 • Banksystemet bryder ned, og du kan ikke bruge betalings-/kreditkort, og heller ikke hæve kontanter?
 • Vandforsyningen svigter?
 • Mobilnettet bryder ned, og du ikke kan få kontakt med dine børn?

I princippet langt mere sårbar end samfundet, fordi ganske få er forberedte på de konsekvenser, som disse hændelser kan forårsage.

Eksempelvis er en brand i et hus ingen samfundstruende hændelse – følgevirkningerne er derimod katastrofale for den berørte familie.

Dagligdagen for den enkelte husstand er ligesom samfundet afhængig af forsyningstjenester som el, vand, gas. I en krisesituation er det de store samfundsvigtige funktioner, der bliver sikret først af det offentlige beredskab. Så hvordan har du forberedt dig?